GGD en GHOR Nederland zijn sinds 1 januari 2014 juridisch één vereniging: GGD GHOR Nederland. GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. GHOR voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de in totaal 25 GGD'en en GHOR-bureaus.

De belangrijkste taak als landelijke vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden - de directeuren publieke gezondheid en de regionale GGD'en en GHOR bureaus - richting politiek, (lokale) overheden, samenwerkingspartners, media en publiek.

Daarnaast draagt GGD GHOR Nederland bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als het gaat om jeugd, sociaal domein en veiligheid. Deze drie taakvelden staan dan ook centraal in de Puzzel Gelegd, waarin GHOR, Omgevingswet, Jeugdgezondheid, DPG als Trusted Advisor, Stimuleringsprogramma en OGGZ/Personen met verward gedrag de strategische thema's zijn. 
Verder geeft de landelijke vereniging betekenis aan de vier kernwaarden: proactief, verantwoordelijk, betrouwbaar en omgevingsgericht.

Verder voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD’en en GHOR-bureaus hun werkzaamheden kunnen verrichten.

 

Model-governancecode

De Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) hebben in 2017 de model-governancecode vastgesteld. De modelcode is bedoeld om, in samenspraak met de besturen van GGD'en en GHOR-bureaus, te komen tot een governancecode.

Met de gemeenschappelijke model-governancecode, nemen de DPG’en de verantwoordelijkheid voor transparantie over wat door hen gezien wordt als de gangbare standaarden voor goed bestuur in de publieke gezondheid en veiligheid. De model-governancecode wordt onderhouden door GGD GHOR Nederland.

Infographic

infographic
 

Organogram

Organogram GGD GHOR Nederland

                 Organogram GGD GHOR Nederland

Algemene Ledenvergadering

Het hoogste orgaan van GGD GHOR Nederland is de Raad van DPG'en. Hierin worden de 25 GGD’en en GHOR-bureaus vertegenwoordigd door hun Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De voorzitter van de ALV is mevrouw Tonny van de Vondervoort.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een aantal DPG'en:

  • mw. A.G.M. van de Vondervoort, voorzitter (GGD GHOR Nederland)
  • dhr. D. ten Brinke, penningmeester (GGD Noord- en Oost Gelderland)
  • mw. M. de Graaf (GGD Fryslân)
  • mw. N. Rigter (GGD regio Utrecht)
  • dhr. F. Strijthagen (GGD Zaanstreek-Waterland)
  • mw. A. van der Zijden (GGD Midden- en West-Brabant)

Directie

De directie van GGD GHOR Nederland is verantwoordelijk voor het aansturen van het verenigingsbureau en het landelijk ondersteuningsbureau.

  • dhr. dr. H.A.M. Backx, directeur
  • mw. dr. Henriëtte Treurniet, plv. directeur

Wet Normering Topinkomens

De Vereniging GGD GHOR Nederland en de Stichtingen Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland  en  Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland zijn op basis van de huidige wetgeving WNT plichtig.

U kunt hier onze WNT-verantwoording vinden.