Projecten

Veiligheid

Binnenmilieu

Het binnenmilieu op basisscholen heeft invloed op de gezondheid en de leerprestaties van leerlingen en leerkrachten. Om het binnenmilieu op basisscholen te verbeteren is met subsidie van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in de periode 2008-2013 een bewustwordingsproject uitgevoerd. In opdracht van de ministeries van IenM en OCW voeren de GGD’en sinds 2012 aanvullende activiteiten uit die het binnenmilieu op basisscholen verder verbeteren.

lees meer

Jeugd

Coördinatie toezicht jeugdverblijven

Er vindt in 2014 en 2015 vrijwillig toezicht plaats op de 25-30 jeugdverblijven (de privaat gefinancierde internaten). GGD GHOR Nederland ontwikkelde het toetsingskader, modelrapport en formeerde een pool van inspecteurs en benut hierbij de expertise vanuit het toezicht op de kinderopvang. Ze coördineert de activiteiten tijdens de fase van vrijwillig toezicht. Er is een wet op de Jeugdverblijven in de maak die toezicht verplicht gaat stellen. 

lees meer

Veiligheid

GHOR4ALL

De applicatie GHOR4ALL is ontwikkeld als vastleggingsmodel voor de afspraken, die in de regio gemaakt worden met zorginstellingen op het gebied van de zorgcontinuiteit bij calamiteiten. De applicatie is vanaf 2012 in eigendom overgedragen aan GGD GHOR Nederland op basis van een overeenkomst, welke met 22 regio’s gesloten is. GGD GHOR Nederland zorgt voor beheer en doorontwikkeling van de applicatie.

lees meer

JGZ Preventieagenda

De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Samen met ActiZ Jeugd en NCJ is de JGZ Preventieagenda ontwikkeld. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ écht het verschil maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen.

lees meer

Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders

Pharos en GGD GHOR Nederland voeren in opdracht van VWS, samen diverse thema- en kennisinstituten, het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders uit. Via dit kennisdelingsprogramma worden ervaringen, goede voorbeelden en kennis over statushouders geborgd en gedeeld met zorgprofessionals en gemeenten. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die in de gemeente wonen. Het programma loopt van oktober 2016 tot mei 2018.

lees meer

Jeugd

Kwaliteitsverbetering en fraudebestrijding Gastouderbureaus

Samenwerking tussen GGD GHOR Nederland, VNG, SZW, GGD inspecteurs, gemeenten en inspecteurs van de belastingdienst met als doel het toezicht en de handhaving te versterken. De kwaliteit van de gastouderbureaus in het Landelijk Register (www.lrkp.nl) wordt gewaarborgd, bureaus die niet voldoen aan de eisen verdwijnen uit het register.

lees meer

Nu Niet Zwanger

Dakloos, verslaafd en psychische problemen. Dan is zwanger worden misschien wel het laatste dat je wilt. Hoe moet je dan verder? Iedere ouder wil een veilige en gezonde omgeving voor zijn of haar kind.

Speciaal voor deze groep ontwikkelde gemeente Tilburg samen met Connie Rijlaarsdam, sociaal verpleegkundige GGD Hart voor Brabant, het programma Nu Niet Zwanger.

lees meer

Veiligheid

Programma Hepatitis B-risicogroepen

GGD GHOR Nederland participeert namens de GGD’en in de Landelijke Werkgroep van het programma HBV-risicogroepen, en adviseert en ondersteunt het RIVM als coördinator van het programma. De vaccinatiecampagne werd van 2002 tot 2009 gecoördineerd door GGD Nederland, waarna GGD GHOR Nederland een belangrijke partner bleef in de uitvoer van het programma.

lees meer

Sociaal Domein

Publieke Gezondheid voor asielzoekers en voor vluchtelingen in gemeenten

GGD’en voeren zowel voor asielzoekers als voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de gemeente publieke gezondheidszorg taken uit. In opvanglocaties gebeurt dat in het kader van een overeenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en GGD GHOR Nederland. De taken voor vluchtelingen in gemeenten zijn gelijk aan die voor andere inwoners van Nederland en vallen onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD’en bij de uitvoering van deze taken. Het betreft onder andere de jeugdgezondheidszorg, infectieziekte- en tuberculosebestrijding en gezondheidsbevordering. 

lees meer

Sociaal Domein

Reizigerszorg

Bij de GGD kan men in verband met buitenlandse reizen advies en vaccinaties krijgen. GGD GHOR Nederland ondersteunt GGD’en bij de uitvoering en onderzoekt welke mogelijkheden benut kunnen worden om het product GGD Reizigerszorg te optimaliseren. GGD GHOR Nederland onderhandelt namens de GGD’en met zorgverzekeraars over de door de GGD geleverde zorg. In 2009, 2010, 2011 en 2012 zijn samenwerkingsafspraken met zorgverzekeraarcombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) gemaakt.

lees meer

Sociaal Domein

Stoptober; 28 dagen stoppen met roken

Stoptober komt er weer aan. Op 1 oktober zullen rokers én niet-rokers elkaar helpen om gedurende 28 dagen te stoppen met roken. GGD GHOR Nederland is één van de organisaties die meedoet, net als bijna alle 25 GGD'en, die Stoptober via uiteenlopende initiatieven onder de aandacht brengen. 

 

lees meer

Jeugd

Toezicht kwaliteit kinderopvang

GGD GHOR Nederland heeft al sinds 2001 de taak om de GGD’en te ondersteunen bij het toezicht op de kinderopvang. GGD GHOR Nederland heeft daarmee de taak de uniformiteit en kwaliteit van het toezicht te bevorderen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de aansluiting van het toezicht op de handhaving. 

lees meer

Jeugd

Toezicht Kwaliteit Kinderopvang

Ondersteuning van de GGD’en in het uitvoeren van de taak rondom de Wet kinderopvang. Het betreft de voortzetting van professionalisering en verbetering van de kwaliteit van het toezicht op de kinderopvang, gericht op: uniformiteit, continuïteit, kwaliteit, proportionaliteit en professionaliteit in het toezicht. Daarnaast worden toezichthouders bij GGD’en geschoold voor de onderwerpen rapporteren en inspectie van de pedagogische kwaliteit.  

lees meer

Veiligheid

Tuberculosescreening (tbc) gedetineerden

GGD GHOR Nederland heeft met Dienst Justitiële Instellingen een contract gesloten voor de screening van gedetineerden door de GGD. De uitvoering wordt gecoördineerd door acht GGD’en met een tbc-‘backoffice’. De GGD bezoekt wekelijks de instellingen met de mobiele röntgen units.

lees meer

Veiligheid

Uitvoering Nationaal plan tuberculosebestrijding

GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD’en bij de uitvoering van het Nationaal plan tuberculosebestrijding (NPT). Het NPT beschrijft de organisatorische veranderingen die nodig zijn om de kwaliteit van de tuberculosebestrijding in stand te houden, bij een afnemend aantal patiënten en verrichtingen. Belangrijke veranderingen zijn: samenwerking in vier regio’s, inrichting van Regionale Expertise Centra (REC’s) en een centrale coördinatie van Mobiele Röntgen Units (MRU’s).

lees meer

Jeugd

vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een initiatief van een groot aantal landelijke gezondheidsorganisaties die samenwerken met GGD’en en andere lokale organisaties om de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in het werken aan gezondheid op school.

lees meer

Zorgcontinuïteit

De GHOR coördineert, regisseert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 

lees meer