Jeugdpoort heeft vandaag in het Centrum Jeugd en Gezin in Den Haag Centrum zeven concrete voorstellen aan de nieuwe woordvoerders Jeugd, Justitie, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. 

De Agenda Jeugd werd in ontvangst genomen door Kinderombudsvrouw Kalverboer en SER-voorzitter Mariette Hamer.

Teveel kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen krijgen niet de hulp en de begeleiding die zij dringend nodig hebben. Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet is de zorg en begeleiding op een aantal punten verslechterd. In het belang van alle jeugdigen (-9 maanden t/m 23 jaar) in Nederland vraagt de Agenda onder andere het volgende:

  • Preventie 
    Inzet bij de invoering van de wet was meer aandacht voor preventie en vroegsignalering. Door problemen tijdig te signaleren, kunnen kinderen sneller de juiste hulp krijgen. Dat proces verloopt echter niet goed en heeft grote gevolgen voor het kind, het gezin en de samenleving. Rijk en gemeenten moeten zich met name meer inspannen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van wijkteams. Mariette Hamer: “Zaak is dat preventie sowieso een brede een integrale aanpak krijgt. Daarom worden de mogelijkheden voor een breed gedragen preventie-akkoord momenteel onderzocht.” De aanwezige organisaties waren het daarmee eens. De Kinderombudsvrouw zei hierover: “Zaak is dat we het jeugdstelsel beter maken, samen met jongeren, ouders en professionals. Daar is directe actie voor nodig”.
  • Terugdringen kindermishandeling 
    Jaarlijks worden 120.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling, een aantal dat sinds 2012 niet is gedaald. Voorwaarde voor een substantiële terugdringing is een landelijk gecoördineerde aanpak met inzet op deskundigheidsbevordering, monitoring, kennisdeling, onderzoek. Die aanpak ontbreekt ten dele en is in ieder geval niet effectief.
  • Levensfasegerichte zorg 
    Jeugd begint in de buik en eindigt wanneer iemand in staat is zich als jong volwassene staande te houden in deze moderne en vaak ingewikkelde maatschappij. Daarvoor is een aanpassing in de wet nodig. Jeugdpoort benadrukt het belang van een integrale aanpak bij de overgang van jeugd naar volwassenheid (18 - 23 jaar) door een levensfasegerichte samenwerking te organiseren op het gebied van wonen, onderwijs, zorg, werk en inkomen. Wetten, regels en financiering mogen dat niet tegenwerken. En dat is –ook in de nieuwe wet- helaas nog steeds het geval.

Bij Jeugdpoort zijn aangesloten: Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, GGZ Nederland, GGD GHOR Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MEE NL, Vereniging van Orthopedagogische Behandel Centra (VOBC) en ActiZ.