Hoewel Nederlanders van alle Europeanen het minst antibiotica gebruiken, moeten we het probleem niet onderschatten, zegt GGD GHOR-directeur Hugo Backx in een interview met De Ochtend.

‘We registreren veel in Nederland, maar resistentie houden we niet bij.’ Backx pleit dan ook voor een regionaal risicoprofiel om meer inzicht te krijgen in de omvang van het probleem en het gezamenlijk, met de zorgsector en veehouderij, aan te pakken.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2013 op iedere duizend inwoners dagelijks elf doseringen werden verstrekt. In Duitsland waren dat er 16 en in Griekenland 32. Backx: ‘Nederland staat er goed voor, maar is het te vroeg om te juichen, omdat resistentie op de loer blijft liggen. Ook in Nederland hebben we een wereld te winnen om minder antibiotica te gebruiken.' 

Meer zicht op omvang probleem
Backx noemt in het interview het belang van een regionaal risicoprofiel. Het signaleren en monitoren van infectieziekten is een wettelijke taak van GGD’en. ‘Huisartsen, ziekenhuizen en ook verpleeghuizen moeten dan alle gevallen van antibioticaresistentie delen’.
GGD-artsen en deskundigen infectiepreventie (DIP) stellen dan, als ketenregisseurs, een regionaal risicoprofiel op. Ze bekijken wat de oorzaken zijn en de benodigde maatregelen. Zoals ze dat ook al doen bij scabiësuitbraken in verpleeghuizen.

Klaar voor de toekomst
Daarnaast benoemt Backx de ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten. ‘Zoönosen, ziekten die we kunnen krijgen van dieren, zoals de Q-koorts, komen steeds meer voor. Dat lijstje wordt alleen maar langer: de vogelgriep, MRSA, ebola en SARS. Dit vraagt om voldoende onderzoek, zoals minister Schippers nu ook regelt met het Netherlands Centre for One Health, maar het vraagt ook om een nieuwe aanpak en werkwijze en voldoende capaciteit bij de GGD’en.’

 ‘Bacteriën houden zich niet aan grenzen’
In vergelijking met andere landen is de resistentieproblematiek in Nederland relatief beheersbaar. Alleen houden bacteriën zich niet aan kunstmatige grenzen van landen, regio's of instellingen. Zonder dat je het merkt, kun je een resistente bacterie oppikken: wanneer je tijdens je buitenlandse vakantie in het ziekenhuis belandt, of beroepsmatig, zoals veehouders. Besmetting is vermoedelijk ook mogelijk via voedsel, als je (onvoldoende verhit) vlees eet van dieren die resistente bacteriën bij zich dragen. Daarom blijft het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij ook een belangrijk aandachtspunt.

Ben je gezond, dan merk je nauwelijks dat je een resistentie bacterie bij je draagt. Net zoals je ongemerkt anderen besmet: je zieke oma in het verpleeghuis, haar verzorgers die daarna meer kwetsbare mensen helpen in andere instellingen, in andere regio's.’

U kunt het interview dat De Ochtend had met Hugo Backx nu terugluisteren.

Meer informatie
Alle informatie over antibioticaresistentie en het werk van de GGD’en vindt u in ons online dossier.

 

Eerder verschenen:

‘Antibioticaresistentie: een doemscenario?’ (blog Hugo Backx voor SKIPR).

GGD GHOR Nederland adviseert Kamerleden over antibioticaresistentie

‘Antibioticareductie veehouderij kan sneller’