GGD GHOR Nederland directeur Hugo Backx heeft op 1 oktober, tijdens de Dag van de Omgevingswet, de Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie ondertekend.

Daarmee is GGD GHOR Nederland de eerste 'gezondheidsorganisatie' die de verklaring ondertekent. GGD'en en GHOR-bureaus spelen immers een grote rol bij het voorkomen van gezondheidsschade door klimaatverandering. De expertise van de publieke gezondheid is nodig voor het maken van afgewogen, adequate en rendabele keuzes op het gebied van de leefomgeving en ruimtelijke inrichting. 

Gezondheidsbelang
Voor GGD’en en GHOR-bureaus is er bij klimaatverandering een directe relatie met thema’s als hitte, groen, risicobeheersing, ruimtelijke ordening en binnenmilieu, maar ook met infectieziekten.

Omgevingswet
De Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie is een middel om private en publiekelijke organisaties bewust na te laten gaan wat zij kunnen doen (en nodig hebben) om een klimaatbestendige leefomgeving te realiseren en te beheren.

Deze bewustwording is, bij de uitvoering van de Omgevingswet, van belang om al bij planvorming oog te hebben voor klimaatinvloeden. De ondertekenaars van de intentieverklaring zoeken samenwerking om in een vroeg stadium klimaatbestendige maatregelen te betrekken bij een gemeentelijk project in de vitale infrastructuur, bij kwetsbare objecten of algemeen in de ruimtelijke ordening.

Landelijk en lokaal

Zowel op nationaal als lokaal wordt door rijk, provincie en waterschappen gewerkt aan strategieën om de verwachte klimaatveranderingen in temperatuur en neerslagpatroon en de indirecte gevolgen daarvan het hoofd te bieden.

Lokaal moeten deze strategieën gebruikt worden in concrete projecten voor inrichting en beheer van de openbare ruimte, klimaatbestendige keuzes bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij ontwerp van gebouwen.

Meer dan honderd organisaties

Honderdtien organisaties hebben het afgelopen jaar de intentieverklaring ondertekend, waaronder 30 gemeenten, Bouwend Nederland en de Bond voor Architecten. GGD GHOR Nederland hoopt op een olievlekwerking en het toetreden van meer partijen binnen de gezondheidszorg.


Meer informatie over de intentieverklaring
www.ruimtelijkeadaptatie.nl

Het RIVM heeft eind 2014 een onderzoeksrapport uitgebracht over de gevolgen van klimaatverandering voor gezondheid.