GGD GHOR Nederland is tevreden met de uitkomsten van het landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2014 dat deze week verscheen. In het rapport, uitgevoerd door Inspectie van het Onderwijs (IvhO), staat dat gemeenten en GGD’en hun wettelijke taken rond toezicht en handhaving op de kinderopvang steeds beter uitvoeren.

Positieve trend in het aantal onderzoeken en onaangekondigde bezoeken
In opdracht van de gemeenten houden de GGD’en toezicht bij kinderopvangvoorzieningen om te controleren of zij aan de wet- en regelgeving voldoen. De GGD moet alle kinderopvangvoorzieningen hiervoor jaarlijks bezoeken. Uit onderzoek is gebleken dat 96 procent van deze voorzieningen in 2014 onderzocht zijn. Uitzondering hierop vormen de gastouders; hiervan moet tenminste vijf procent worden onderzocht. GGD’en bleken gemiddeld acht procent van de gastouders te bezoeken.

Er is daarnaast een positieve trend zichtbaar in het aantal uitgevoerde onaangekondigde onderzoeken bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Op een klein percentage (vier tot zes procent) na bezoekt de GGD alle voorzieningen onaangekondigd.

Verder is GGD GHOR Nederland positief gestemd over het feit dat vrijwel alle aanvragen om een nieuwe kinderopvangvoorziening te mogen exploiteren, door gemeenten binnen de gestelde termijnen afgehandeld worden. Deze wettelijke taak wordt goed uitgevoerd, zo concludeert ook de IvhO.

Samenwerking GGD'en en gemeenten
De GGD adviseert de gemeenten na het onderzoek in een inspectierapport om wel of niet tot handhaving over te gaan. Tussen gemeenten zijn grote verschillen in het percentage handhavingsadviezen dat het GGD afgeeft. Gemeenten hebben een ‘beginselplicht’ tot handhaving op geconstateerde tekortkomingen. Op iedere tekortkoming dient de gemeente een besluit te nemen om wel of niet tot handhaving over te gaan. Gemeenten nemen in bijna dertig procent van de handhavingsadviezen het besluit geen handhaving in te zetten. GGD GHOR Nederland is van mening dat dat percentage aan de hoge kant is en streeft ernaar om dat samen met andere partijen omlaag te krijgen. Daarbij wil GGD GHOR Nederland de samenwerking tussen toezichthouders en handhavers verbeteren en mogelijkheid verkennen om duidelijkere afspraken te maken met gemeenten en andere belanghebbende partijen.

 

Klik hier voor het landelijk rapport.
Klik hier voor het persbericht van de Inspectie van het Onderwijs.