De conclusies van het Q-koorts rapport van de commissie van Dijk zijn een steun in de rug voor GGD Nederland en de VNG. De organisaties stellen dat het belang van de volksgezondheid nooit meer ondergeschikt wordt gemaakt ten opzichte van de economische belangen. De VNG en GGD Nederland rekenen erop dat de aanbevelingen van de commissie onverkort worden overgenomen.

Q-koorts heeft onnodig lang ongestoord om zich heen kunnen grijpen, zo blijkt uit het rapport van de onderzoekscommissie Van Dijk. De VNG en GGD Nederland hebben de afgelopen jaren regelmatig richting ministeries aangegeven dat de volksgezondheidsbelangen leidend moeten bij de Q-koorts bestrijding.

Nu is het moment om lering te trekken uit de resultaten en concrete maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. Naast Q-koorts zijn er ook andere zoönosen die een gevaar vormen. Daar moet de overheid nu al op anticiperen met de volgende concrete maatregelen:

Verplichte gezondheidsadvisering bij vergunningverlening megastal

Een gezondheidsadvies moet verplicht worden bij een vergunningaanvraag. Hierdoor moeten gemeenten de gezondheidsaspecten meenemen bij een vergunningaanvraag voor een megastal. Nu is dat nog vrijblijvend en gebeurt het daardoor niet altijd.

Sturing op landelijk niveau i.p.v. regionaal of lokaal

Bij de bestrijding van een epidemie als de Q-koorts moet de verantwoordelijkheid bij het ministerie worden neergelegd en niet bij de gemeentelijke- of provinciale overheid. Er moet duidelijkheid komen over wanneer een ziekte aangepakt en opgeschaald moet worden volgens status C, B of A-ziekte.

Meer samenwerking afdwingen

Om zoönosen (infectieziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn) beter te bestrijden, moet er structureel beter samengewerkt worden tussen professionals uit de volksgezondheid en de diergeneeskunde. Op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Dit om snelle signalering,  kennisuitwisseling,  beleidsontwikkeling en goede voorlichting aan burgers mogelijk te maken. Dit gebeurt wel maar wordt nog lang niet overal structureel opgepakt. De regering dient hiervoor met een plan te komen waar GGD Nederland en de VNG bij betrokken worden.

Inzet (preventieve) antibiotica in veeteelt beperken

Antibiotica is nog steeds een ‘wondermiddel’; inzetbaar van oorontstekingen bij kinderen tot longinfecties van ouderen. Dit middel moet zijn werking kunnen blijven houden. De (preventieve) inzet van antibiotica in de veeteelt bedreigt de werking bij mensen nu door het optreden van antibioticaresistentie. Wij vinden dit reden om waar nodig maatregelen te nemen. Dit om verdergaande bedreiging voor de volksgezondheid te voorkomen.

Het rapport evaluatiecommissie van Dijk.