Overzicht kernthema's

Veiligheid

De complexiteit van de samenleving neemt toe. Nieuwe risico’s en dreigingen vragen om een ander soort aanpak, samenwerkingspartners en strategie. De directeur publieke gezondheid (DPG), die leiding geeft aan de GGD en GHOR organisatie, heeft hierin een cruciale rol zowel regulier als in de opgeschaalde situaties en de voorbereiding hierop.

Risico- en crisisbeheersing

In een dichtbevolkt land als Nederland hebben incidenten sneller effect op omwonenden en bedrijvigheid. De laatste jaren is er meer aandacht voor andersoortige crises met domino-effecten, zoals grootschalige infectieziekten, overstromingen, langdurige uitval van ICT, elektriciteit, gas, drinkwater of rioolwaterzuivering. Tegelijkertijd zijn er grote verandering aan de gang in het sociaal domein (zoals de decentralisatie van taken van de nationale overheid naar gemeenten). Het is van belang om de gevolgen daarvan in beeld te brengen. Ook moet de publieke gezondheid een duidelijke plaats krijgen in het multidisciplinaire veiligheidsveld.

Sociale veiligheid

Zedenmisdrijven, huiselijk geweld, criminaliteit en leefbaarheidsproblemen zorgen in toenemende mate voor maatschappelijke onrust. Denk aan de terugkeer van een pedofiel in de wijk of grootschalige zedenzaken. Via social media kan onrust zich sneller en verder verspreiden, zodat iets dat in eerste instantie klein is zich kan ontwikkelen tot iets groots. Er is dan ook een toenemende behoefte aan acute opvang en psychosociale hulp voor grote groepen mensen. Van belang is om de kennis en ervaring die hiermee wordt opgedaan te verdiepen, te borgen en te delen.

Leefomgeving

De leefomgeving en het milieu hebben invloed op gezondheid. Door in planontwikkeling, ruimtelijke ordening en lokaal gemeentelijk beleid aspecten van gezondheid beter te betrekken kan veel gezondheidswinst worden behaald. Er zullen afspraken worden gemaakt met gemeenten hierover.

Ook noodzaken nieuwe infectieziekten en nieuwe laboratoriumtechnieken tot vernieuwing van monitoring, surveillance systemen, regie en netwerkontwikkeling.