Overzicht kernthema's

Sociaal Domein

Het sociale domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding. En gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving.

Veel veranderen 

Door die andere rol en positie van de gemeenten, gaat er veel veranderen in het sociaal domein.  Dit komt met name door de decentralisaties. Dit heeft een aantal grote gevolgen en leidt tot meerdere nieuwe taken. Zo is er sprake van de toenemende participatie van de burger, de kracht van preventie wordt nog belangrijker en er moet blijvende aandacht zijn voor het organiseren van een vangnet voor degenen die buiten de boot vallen.

GGD GHOR Nederland hecht grote waarde aan de verbinding van publieke gezondheidszorg met de nieuwe taken in het sociaal domein. Daardoor worden de nog altijd bestaande gezondheidsverschillen teruggedrongen en de sociale kracht van de maatschappij versterkt.

 
Eigen kracht

De GGD’en GHOR-bureaus gaan samen met GGD GHOR Nederland nog meer inspelen en inzetten op het versterken van de eigen kracht van de burger, zelfredzaamheid en participatiesamenleving. Dat betekent ook een andere rol van GGD GHOR Nederland. Meer verbinden, nog beter weten wat er speelt en een stevige lobby.

Wat ook helpt om die verbinding tot stand te brengen, is het hebben en beschikbaar stellen van juiste, complete en actuele gezondheids- en veiligheidsinformatie. Daardoor wordt de samenwerking met gemeenten en zorg- en welzijnspartners in de wijk versterkt.