Standpunten

Sporten op rubbergranulaat is veilig

Het sporten op kunstgras met rubberkorrels is veilig. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van het RIVM naar mogelijke gezondheidsrisico’s van het sporten op kunstgrasvelden. De GGD onderschrijft deze conclusie en adviseert kinderen en ouders om vooral te blijven sporten. Niet alleen omdat het veilig is, maar ook ...

lees meer

Risicoprofiel kinderopvang is instrument geen oordeel over geboden kwaliteit

Alle kinderen in de kinderopvang hebben recht op goede kwaliteit kinderopvang, die bijdraagt aan een gezonde en veilige ontwikkeling. De toezichthouders kinderopvang van de GGD’en zien hier op toe. Zij kijken immers naar de wettelijke kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Als een toezichthouder aanleiding ziet het toezicht te ...

lees meer

Soa-consulten GGD

GGD GHOR Nederland vindt het belangrijk, vanuit het oogpunt van de publieke gezondheidszorg, dat soa’s zo snel mogelijk worden opgespoord en een adequate behandeling krijgen om verdere verspreiding te voorkomen.

lees meer

Omgevingswet

Van normdenken naar integrale visiebenadering: De gezonde situatie als uitgangspunt Nadat de Omgevingswet in de Tweede en Eerste Kamer is vastgesteld, buigt de Tweede Kamer zich over de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). 

lees meer

Overige standpunten

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie vormt een groeiende bedreiging voor de volksgezondheid. Jaarlijks sterven in Europa alleen al 25.000 patiënten als gevolg van antibioticaresistente bacteriën. GGD GHOR Nederland pleit dan ook voor een integrale aanpak vanuit de one-health-gedachte.

lees meer

Asbest

Blootstelling aan asbest moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Maar het gezondheidsrisico voor burgers is in de meeste gevallen klein. Een realistische risicobeoordeling is van belang bij het verbod op asbestdaken dat de overheid wil invoeren.

lees meer

Binnenmilieu op scholen

GGD GHOR Nederland pleit voor verbetering van het binnenmilieu op alle locaties waar kinderen langdurig verblijven. Naast basisscholen zijn dit kinderdagverblijven, BSO’s en middelbare scholen.

lees meer

Blootstelling aan luchtverontreiniging en geluid veroorzaakt ernstige gezondheidseffecten, ook onder de wettelijke normen

GGD GHOR Nederland maakt zich zorgen over de snelheidsverhogingen. Niet vanwege de kans op normoverschrijding, maar vanwege de gezondheid van de burgers. Een hogere rijsnelheid leidt tot meer luchtverontreiniging en meer geluidsoverlast. Blootstelling aan luchtverontreiniging en geluid veroorzaakt ernstige gezondheidseffecten, óók onder de huidige wettelijke normen. 

lees meer

Collectieve gezondheidspreventie vluchtelingen

De hoge instroom asielzoekers leidt tot een toename van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die zich in de gemeenten huisvesten. Het is de verwachting dat in 2016 43.000 vluchtelingen in de gemeenten wonen, in 2015 waren dat er 29.000. Om de gezondheid van deze vluchtelingen te beschermen, bevorderen en de bewaken ...

lees meer

Innovatie Jeugdgezondheidszorg

GGD GHOR Nederland wil een koersaanpassing  in de Jeugdgezondheidszorg. Richting een Jeugdgezondheidszorg die beter past bij de problemen van deze tijd. Er is al heel lang aandacht voor de gezonde lichamelijke ontwikkeling van onze jeugd, maar de huidige tijd vraagt ook om aandacht voor hun sociaal geneeskundige ontwikkeling.

lees meer

Koolmonoxide

Koolmonoxide veroorzaakt jaarlijks vijf tot tien dodelijke slachtoffers en honderden ziekenhuisopnames. De helft van de koolmonoxide-ongevallen wordt veroorzaakt door een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. Bovendien zitten er in de uitlaatgassen van de cv-installaties ook andere stoffen die gezondheidsschade opleveren. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden ...

lees meer

Laaggeletterheid

Meer dan tien procent van de Nederlandse bevolking heeft moeite met lezen en schrijven. Hierdoor hebben zij beperkte toegang tot schriftelijke informatie over de gezondheidszorg en hoe gezond te leven. Laaggeletterdheid leidt tot gezondheidsrisico's en dit moet voorkomen worden.

lees meer

Roken

Roken is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Ruim de helft van de mensen die (blijven) roken sterft aan de gevolgen ervan. Dit zijn jaarlijks ruim 20.000 Nederlanders. Daarnaast overlijden jaarlijks ook nog enkele duizenden mensen aan de gevolgen van meeroken. Om het rookgedrag een halt toe te ...

lees meer

Veehouderij

GGD GHOR Nederland houdt graag de maatschappelijke discussie op gang over intensieve veehouderij dichtbij bewoonde gebieden. Welke invloed heeft intensieve veehouderij in een dichtbevolkt land als Nederland?  

lees meer